Građani trebaju odgovor na pitanje – Šta donose uštede u zdravstvenom sistemu

Sarajevo, 09.06.2016. – Interes pacijenta, odnosno njegovo pravo na najbolju moguću terpiju trebao bi biti cilj svakog proizvođač lijekova u našoj zemlji, bilo inovativnog ili generičkog i upravo radi toga izmjene i reforme postojećeg zdravstvenog sistema su neophodne čim prije.

U proteklom periodu svjedoci smo brojnih natpisa o uštedama koje vlasti u Bosni i Hercegovini planiraju ostvariti kroz proces reforme zdravstva, te Udruženje inovativnih proizvođača lijekova (UIPL) koristi priliku podržati ovakav pravac djelovanja bh. vlasti, ali ujedno i pozvati na veću transparentnost informacija dostupnih javnosti.

“Mi svesrdno podržavamo reformu zdravstva, bilo da govorimo o pravilniku o cijenama, esencijalnim listama, definiranju prioriteta, racionalizaciji, edukaciji itd. Međutim, ono što očekujemo jeste, da vidimo detaljnije planove vlasti o tome, a naročito gdje i za što se planiraju usmjeriti sredstva ostvarena najavljenim uštedama kroz implementaciju Pravilnika i Esencijalnih listi. Da li se sredstva planiraju investirati u zdravstveni sistem kako bi pacijenti dobili kvalitetniju i bržu zdravstvenu uslugu?

Pacijent mora biti u centru pažnje onih struktura vlasti koje su u poziciji da donose odluke koje se direktno tiču zdravlja pacijenta. Vlasti imaju obavezu da pacijentima osiguraju jednak pristup kvalitetnom lijeku i liječenju, bez obzira na teritorijalnu, nacionalnu, spolnu pripadnost, ili ekonomski status,” rekla je Ana Petrović direktorica UIPL-a, dodajući da u BiH već nekoliko godina na liste fondova zdravstvenog osiguranja nije uvršten niti jedan novi inovativni lijek, tj. nova terapija.

U zemljama okruženja situacija je potpuno drugačija. Sprovedena istraživanja pokazala su da su pacijenti u Hrvatskoj imali na raspolaganju pedesetak inovativnih lijekova više nego u BiH, dok su Slovenci imali na raspolaganju čak 100 inovativnih lijekova više nego Bosanci i Hercegovci.

Kompanije koje su prisutne na ovom tržištu trebaju udružiti svoje snage kako bi postigle određene ciljeve i pomogle u rješavanju problema koji se tiču uspostavljanja transparentnog sistema i razvijanja praksi i smjernica koje će omogućiti jednak pristup kvalitetnim lijekovima i terapijama svakom pacijentu.

„U ekonomiji u razvoju, u kojoj je javna potrošnja ograničena aktivnim mjerama štednje, zdravstveni budžet BiH je pod stalnim pritiskom zadovoljenja potreba svih pacijenata za liječenjem. Ono oko čega nema dvojbe jeste da veliki broj građana jedva čeka uvođenje učinkovitijih terapija za liječenje teških bolesti. Za njih su životno značajne inovativne terapije,” kaže Petrović, ističući da je bitno ukazati na veliki značaj inovativnih lijekova u sistemu zdravstvene zaštite, budući da ne samo da poboljšavaju zdravstveno stanje pacijenta i kvalitet života, već dugoročno dovode do smanjenja ukupnih troškova liječenja, kroz:

  • smanjenje dana bolničkog liječenja
  • smanjenja potrošnje lijekova i medicinskih sredstava, koji se inače koriste kod komplikacija i produljenja bolesti,
  • smanjenog angažmana medicinskog osoblja

Sve navedeno i naravno smanjenje odsustva sa posla, odnosno bolovanja, je na korist ne samo pojedinačnom pacijentu, već cijelokupnom zdravstvenom sistemu i državi.

Udruženje inovativnih proizvođača lijekova, također, podržava rad i domaće generičke industrije u cilju razvoja farmaceutske industrije u BiH i stvaranja ušteda koje se ostvaruju kroz uvođenje kvalitetnih generičkih lijekova, što bi u konačnici trebalo omogućiti pacijentima bržu dostupnost novih inovativnih lijekova i terapijskih modela i u konačnici bolju zdravstvenu njegu.

Za dodatne informacije, možete kontaktirati UIPL na + 387 33 921 764 ili office@uipl.ba. Više o Udruženju na www.uipl.ba