Inovacije su naš glavni brend

ČLANICA EFPIA
UIPL

O NAMA


Udruženje inovativnih proizvođača lijekova u BiH okuplja 12 inovativnih proizvođača lijekova prisutnih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Udruženje je osnovano koncem 2013. godine kao dobrovoljna, samostalna, ne stranačka, nevladina i neprofitna organizacija, u skladu s Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH. 

Osnovni ciljevi rada Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH su, pored zalaganja i poticanja svih relevantnih učesnika na tržištu BiH na kreiranje povoljnog ekonomskog, administrativnog i političkog okruženja, uspostaviti što kvalitetnije i efikasnije partnerske odnose sa svim državnim tijelima i nadležnim ministarstvima.

 

MISIJA I VIZIJA

Misija UIPL-a je poticanje svih relevantnih učesnika na tržištu lijekova u Bosni i Hercegovini na kreiranje povoljnog ekonomskog, administrativnog i političkog okruženja koje bi omogućilo inovativnoj farmaceutskoj industriji zadovoljavanje rastućih potreba zdravstvne zaštite stanovništva, a prije svega potreba pacijenata.

Vizija UIPL-a je kvalitetan i prije svega finansijski održiv zdravstveni sustav u kojem svi pacijenti  i zdravstveni radnici imaju brz i transparentan pristup najboljim lijekovima i najsigurnijim terapijskim modelima.

KODEKS PONAŠANJA

Na sjednici održanoj 09.09.2016. godine, Skupština Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini je donijela Kodeks ponašanja inovativnih proizvođača lijekova.

Usvajanjem ovog Kodeksa, Udruženje želi uspostaviti vidljiva i jasna pravila i postupke kojih su se članovi Udruženja dužni pridržavati u provođenju aktivnosti oglašavanja lijekova prema zdravstvenim radnicima na način koji će u najvećoj mjeri osigurati profesionalno i etičko ponašanje kao i transparentnost zdravstvenih radnika u postupanju radi postizanja racionalne farmakoterapije i osiguranja kvalitetne zdravstvene zaštite usmjerene na dobrobit pacijenata u BiH. 

Osnovni principi i ciljevi Udruženja

  • Zakonitost
  • Dobrovoljnost
  • Otvorenost
  • Transparentnost


Pored zalaganja i poticanja svih relevantnih učesnika na tržištu BiH na kreiranje povoljnog ekonomskog, administrativnog i političkog okruženja, uspostaviti što kvalitetnije i efikasnije partnerske odnose sa svim državnim tijelima i nadležnim ministarstvima.

Članstvom u EFPIA, UIPL je prihvatio i usvojilo EFPIA Kodeks koji propisuje i etičke principe ponašanja farmaceutskih kompanija članica, te u svrhu transparentnosti odnosa inovativne farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika, kao i udruženja pacijenata, dodatno zahtijeva da sve kompanije članice EFPlA-e i kompanije koje su članice partnerskih udruženja članica EFPlA-e, objave prijenos vrijednosti, odnosno finansijske naknade,  prema zdravstvenih radnicima (ZR) i zdravstvenim organizacijama (ZO)

Članice

Kako do nas