O NAMA

Udruženje inovativnih proizvođača lijekova u BiH okuplja 12 inovativnih proizvođača lijekova prisutnih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Udruženje je osnovano koncem 2013. godine kao dobrovoljna, samostalna, ne stranačka, nevladina i neprofitna organizacija, u skladu s Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH.

Osnovni principi Udruženja su :

  • zakonitost
  • dobrovoljnost
  • otvorenost
  • transparentnost

Osnovni ciljevi rada Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH su, pored zalaganja i poticanja svih relevantnih učesnika na tržištu BiH na kreiranje povoljnog ekonomskog, administrativnog i političkog okruženja, uspostaviti što kvalitetnije i efikasnije partnerske odnose sa svim državnim tijelima i nadležnim ministarstvima.

  • MISIJA & VIZIJA

Misija UIPL-a je poticanje svih relevantnih učesnika na tržištu lijekova u Bosni i Hercegovini na kreiranje povoljnog ekonomskog, administrativnog i političkog okruženja koje bi omogućilo inovativnoj farmaceutskoj industriji zadovoljavanje rastućih potreba zdravstvne zaštite stanovništva, a prije svega potreba pacijenata.

Vizija UIPL-a je kvalitetan i prije svega finansijski održiv zdravstveni sustav u kojem svi pacijenti  i zdravstveni radnici imaju brz i transparentan pristup najboljim lijekovima i najsigurnijim terapijskim modelima.

  • Kodeks ponašanja inovativnih proizvođača

Na sjednici održanoj 09.09.2016. godine, Skupština Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini je donijela Kodeks ponašanja inovativnih proizvođača lijekova. Usvajanjem ovog Kodeksa, Udruženje želi uspostaviti vidljiva i jasna pravila i postupke kojih su se članovi Udruženja dužni pridržavati u provođenju aktivnosti oglašavanja lijekova prema zdravstvenim radnicima na način koji će u najvećoj mjeri osigurati profesionalno i etičko ponašanje kao i transparentnost zdravstvenih radnika u postupanju radi postizanja racionalne farmakoterapije i osiguranja kvalitetne zdravstvene zaštite usmjerene na dobrobit pacijenata u BiH.

Kodeks ponašanja BIH

Code of Conduct ENG

Prateći promjene u industriji koji su se dešavale od tog perioda do danas, UIPL je na Skupštini održanoj 30.03.2023. godine, još jednom uskladilo svoj Kodeks svim novim i najvažnijim EFPIA odredbama.

UIPL Kodeks ponašanja 2023